Others

Ek Dafa Badshah Bimar Ho Gaya Us Ne Mulk Ki

Written by baze 2shot

Ek dafa ek mulk ka badshah bimar ho gaya jab badshah ne dekha keh is ke bachne ki koi umeed nahi to us ne apne mulk ki riyaya mein…

About the author

baze 2shot

Leave a Comment